Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Gajewski sukuseura ry, ruotsiksi Gajewski släktföreningen rf, epävirallisesti englanniksi Gajewski Family Society Finland ja epävirallisesti puolaksi Stowarzyszenie rodziny Gajewskich, sekä kotipaikka Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Sukuseuran tarkoituksena on
1. selvittää alkujaan puolalaisen Gajewski-aatelissuvun vaiheita ja historiaa;
2. vaalia Gajewski-suvun perinteitä;
3. edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta Gajewski-suvun ja sukuseuran jäsenten keskuudessa;
4. edistää yleisesti ulkomaalaisten aatelissukujen jäsenten integroitumisen historian tutkimusta Suomessa;
5. tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan
1. järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia;
2. harjoittaa ja tukee Gajewski-sukua koskevaa tutkimustoimintaa; 
3. kerää ja arkistoi Gajewski-sukua koskevaa tietoutta;
4. jakaa tutkimus ja perinnetietoa;
5. harjoittaa sukuseuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta ja varallisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Sukuseura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3. Jäsenyys ja jäsenmaksu

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Gajewski-sukuun kuuluva tai avioliiton, avoliiton tai rekisteröidyn parisuhteen kautta on siihen liittynyt. Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut Gajewski-sukuseuran toiminnasta ja haluaa edistää sen 2§:ssä esitettyä tarkoitusta. Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenet ja hän on maksanut mahdollisen liittymismaksun ja jäsenmaksun sukuseuralle. Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran varsinainen kokous. Jäsenille, jotka eivät ennen tilikauden alkua ole täyttäneet viittätoista vuotta, voidaan määrätä muita jäseniä alempi jäsenmaksu. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella. Jäsen voi suorittaa 15 vuoden jäsenmaksun kerralla maksamalla voimassa olevan vuosimaksun kymmenkertaisena. Entisten sääntöjen voimassaolon aikana ainaisjäseneksi valittujen jäsenyys säilyy muuttumattomana.

Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut sukuseuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti sukuseuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenelle on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta. Sukuseuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka on menettelyllään sukuseurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sukuseuraa tai joka ei enää täytä laissa tai sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamismenettelyssä noudatetaan sitä mitä yhdistyslaissa on asiasta määrätty. Sukuseuran jäsenluetteloa ylläpitää seuran hallitus.

Sukuseura voi liittyä jäseneksi toiseen rekisteröityyn yhdistykseen samoin kuin sukuseuran yhteisöjäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö. Yhteisöjäsenen mahdollisesta liittymismaksusta ja vuotuisesta jäsenmaksusta päättää sukuseuran varsinainen kokous.

4. Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, jonka toimikausi on varsinaisten kokousten välinen aika. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi ja vähintään yksi mutta enintään seitsemän muuta jäsentä. Sukuseuran varsinainen kokous valitsee sukuseuran puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muut hallituksen jäsenet. Hallituksen jäseneksi valittavan on oltava vähintään 15-vuotias. Hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä, mukaanlukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. Hallituksen kokouksen päätöksistä on pidettävä pöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

5. Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa, tai hallituksen valtuuttama henkilö yksin.

6. Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen seuraavan varsinaisen kokouksen pitämispäivää. Toiminnantarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.

7. Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Sukuseuran kokouksen kutsuu koolle hallitus.Kokouskutsu on lähetettävä postitse tai sähköpostitse jokaiselle jäsenelle kunkin jäsenen ilmoittamien yhteystietojen mukaan viimeistään 14 päivää ennen varsinaista kokousta.

8. Sukuseuran kokoukset

Sukuseuran varsinainen kokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä maalis-syyskuun aikana. Sukuseuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai sukuseuran kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Sukuseuran ylimääräinen kokous pidetään, kun sukuseuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Sukuseuran päätökseksi tulee, 10§:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuunottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide paitsi vaaleissa arpa.

9. Varsinainen kokous

Sukuseuran varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa;
5. hyväksytään kokoukselle työjärjestys;
6. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot varsinaisten kokousten väliseltä ajalta;
7. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten kokousten väliselle kaksivuotiskaudelle, määrätään mahdolliset liittymismaksut ja vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kahdelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kahden seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle;
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään yksi mutta enintään seitsemän muuta jäsentä;
10. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja;
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouksen vaaleissa käytetään enemmistövaalitapaa. Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukuseuran varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä sukuseuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta. Sukuseuran purkautuessa käytetään sukuseuran varat sukuseurojen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat sukuseuran tarkoituksen edistämiseen.

11. Muu päätöksenteko

Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.

 

PRH, Merkitty rekisteriin 19.1.2012; sääntömuutos rekisteröity 28.8.2019